Organisatiestructuur

Vanuit een gedeelde visie bouwde het E17-ziekenhuisnetwerk een mature netwerkorganisatiestructuur als vereniging zonder winstoogmerk (vzw) en erkend locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk uit. Projectmatig werken de ziekenhuizen samen via beleidsorganen en werkgroepen.

De zeven partners...

 • delen dezelfde strategie en visie op de toekomst
 • staan zelf in voor de vertaling hiervan in hun organisatie en dagelijkse praktijk
 • hanteren dezelfde kwaliteitsnormen en zijn alle geaccrediteerd door een externe organisatie
 • werken op op basis van wederzijds vertrouwen en een consensus governance model

Onafhankelijk voorzitter

Eric Van Zele

Organogram

 • Onafhankelijk voorzitter: Eric Van Zele
 • Algemene vergadering: komt minstens twee keer per jaar bijeen en staat in voor de bevoegdheden die haar zijn toevertrouwd.
 • Bestuursorgaan: oefent alle bevoegdheden uit die de statuten niet voorbehouden aan de algemene vergadering. Het bestuursorgaan komt minstens vier keer per jaar bijeen.
 • CEO-comité: de algemeen directeurs van de E17-ziekenhuizen stemmen maandelijks af over alle punten die relevant zijn voor de goede werking van het E17-ziekenhuisnetwerk enerzijds en voor de samenwerking tussen de E17-ziekenhuizen anderzijds.
 • Netwerk medische raad: dit is het vertegenwoordigend orgaan van de ziekenhuisartsen die werken binnen het E17-ziekenhuisnetwerk.
 • College van netwerk-hoofdartsen: bestaat uit alle hoofdartsen van de E17-ziekenhuizen en staat in voor het coherent medisch beleid.
 • Medisch comité: de voorzitters van de medische raden en de hoofdartsen van de zeven E17-ziekenhuizen stemmen maandelijks af over alle medische beleidsaangelegenheden die relevant zijn voor de goede werking van het E17-ziekenhuisnetwerk enerzijds en voor de samenwerking tussen de E17-ziekenhuizen anderzijds
 • Overlegcomité medische beleidszaken: bestaat uit vertegenwoordiging uit het bestuursorgaan en de netwerk medische raad.
 • Netwerkcomité: verenigt elk kwartaal de leden van het bestuursorgaan, het medisch comité en het CEO-comité om informatie uit te wisselen over de diverse thema’s

Projectorganogram